BE0741737125
Sint-Niklaas
+32 483 112 995

Voorwaarden

Laatste wijziging op 28 december 2023

QRU Algemene Voorwaarden

Welkom bij QRU, waar we technologie, innovatie en ethiek combineren om een veilige en verrijkende digitale ervaring te waarborgen. Ontdek uw rechten, verantwoordelijkheden en het kader dat onze relatie begeleidt. Door onze site te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Lees verder om volledig inzicht te krijgen in onze wederzijdse toewijding aan een vertrouwde en respectvolle digitale omgeving.

1. Inleiding

Welkom bij QRU, waar innovatie samengaat met expertise. Door te interageren met onze geavanceerde en gebruiksvriendelijke website, u te abonneren op onze eersteklas diensten, of zelfs alleen maar door te bladeren door ons digitale platform, gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Het is essentieel om ze te lezen en te begrijpen voordat u verder gaat met het gebruik van onze website of diensten.

2. Intellectueel eigendom

Onze toewijding aan innovatie komt tot uiting in elk element van onze website. De tekst, afbeeldingen, logo’s, graphics en software die onze website vormen, zijn ons exclusieve eigendom. Deze inhoud is goed beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Reproductie, kopiëren, distribueren of gebruik van deze inhoud zonder onze expliciete toestemming is ten strengste verboden, ter bescherming van de integriteit van ons intellectuele eigendom.

3. Gebruiksbeperkingen

Onze website is een centrum voor wettelijk, veilig en respectvol online gedrag. We verbieden strikt elke actie die in strijd is met wetten en voorschriften, of schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk, misleidend of ongepast is. Ongevraagde commerciële communicatie of de verspreiding van schadelijke codes of virussen is ten strengste verboden.

4. Betalingen

a. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen.
b. Aanvaarding: De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht door de klant als aanvaard beschouwd.
c. Betalingstermijn: Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd, als volgt:
€20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
€30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
€65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.
d. Interest bij betalingsachterstand: Bij gebrek aan volledige betaling binnen de genoemde termijn is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals bepaald in artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op het nog te betalen bedrag.
e. Rechtbankbevoegdheid bij betwisting: In geval van betwisting zijn alleen de bevoegde rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd.
f. Klachtenprocedure: Klachten moeten door de klant worden ingediend binnen 8 dagen na de factuurdatum.
g. Eigendomsvoorbehoud: Zolang geleverde goederen en diensten niet volledig zijn betaald, blijven zij eigendom van de verstrekker. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan de verkochte goederen en diensten over op de koper vanaf het moment van levering.
h. Automatische verlenging abonnementen: Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij het abonnement schriftelijk wordt opgezegd, minstens één (1) maand voor de afloop van de termijn.
i. Opschorting en ontbinding bij wanbetaling: Indien de klant zijn verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen, niet tijdig nakomt, behouden wij ons het recht voor verdere leveringen en diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
j. Voorschot bij jaarcontracten: Jaarcontracten worden pas opgestart na een voorschot van 25%.

5. Privacy en gegevensverwerking

QRU respecteert ten zeerste de privacy van de gebruiker. Ons robuuste privacybeleid verduidelijkt hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen. Door te interageren met onze website geeft u impliciete toestemming voor dit gegevensverwerkingsproces in overeenstemming met ons privacybeleid.

6. Prijzen en betalingen

Transparantie staat centraal in onze zakelijke praktijken. Alle prijzen vermeld op onze website zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Btw, indien van toepassing, wordt aangegeven bij de betalingsfase en wordt gedetailleerd vermeld op de factuur, met behoud van volledige duidelijkheid over uw transacties.

7. Aansprakelijkheidsbeperking

Hoewel we streven naar nauwkeurigheid en tijdigheid in de verstrekte informatie op onze website, garanderen we niet de volledigheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid ervan. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of de inhoud ervan, waarbij gebruikers op eigen discretie met ons platform omgaan.

8. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

QRU behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen op basis van evoluerende zakelijke behoeften. De meest recente versie is altijd toegankelijk op onze website, waarbij gebruikers worden aangemoedigd op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Regelmatige beoordeling van deze voorwaarden is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn gevormd door en worden geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Geschillen die ontstaan zullen worden beslecht onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Gent – Sint-Niklaas afdeling, waarbij onze toewijding aan wettelijk en ethisch gedrag wordt benadrukt.